Nagapattinam 5Days Data

0
Date24K 1Gm24K 8Gm24K 10Gm22K 1Gm22K 8Gm22K 10Gm
30/11/2022₹5,353₹42,824₹53,530₹4,951₹39,608₹49,510
29/11/2022₹5,333₹42,664₹53,330₹4,931₹39,448₹49,310
28/11/2022₹5,364₹42,912₹53,640₹4,962₹39,696₹49,620
27/11/2022₹5,342₹42,736₹53,420₹4,940₹39,520₹49,400
26/11/2022₹5,342₹42,736₹53,420₹4,940₹39,520₹49,400
Date24K 1Gm24K 8Gm24K 10Gm22K 1Gm22K 8Gm22K 10Gm